रुग्णालये

भारतीय स्टेट बँक,
चितळी दूरध्वनी : 02164-222563

बँक

भारतीय स्टेट बँक,
चितळी दूरध्वनी : 02164-222563

आगार व्यवस्थापक

आगार व्यवस्थापक,
खटाव दूरध्वनी : 02164-222563

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत, चितळी
खटाव दूरध्वनी : 02164-222563